KALİTE POLİTİKASI

Kalite Yönetim Politikamız

Türk savunma, havacılık ve uzay sektörlerinde gerekli ürün ve hizmetlere yönelik, iş birliği ihtiyaçlarının tespitinden, gerçekleştirilmesine kadar yerli ve milli çözümler üretmek için tüm paydaşlarımızın katılımıyla;

Stratejik yönetim yaklaşımı ile gelecek hedeflerimizi planlar, stratejik süreç yönetimiyle bu hedeflerimize ulaşırız.

Öğrenen ve gelişen organizasyon yaklaşımı ile çalışanlarımıza ve üyelerimize yetkinliklerini geliştirmeleri yönünde liderlik eder; başarılarını tanır, takdir eder ve ödüllendiririz.

Etkin ve verimli paydaş yönetimi yaklaşımı ile paydaşlarımızla karşılıklı faydaya yönelik ilişkiler kurar ve geliştiririz.

Üye deneyimi yönetimi yaklaşımı ile üyelerimizin beklentilerini adillik, tarafsızlık ve gizlilik ilkesi ile değerlendirir, kurumsal ve sektörel deneyimlerini olumlu yönde Artırmak için çözümler geliştiririz.

Sürekli gelişim yaklaşımı ile süreçlerimizi etkinlik ve verimlilik ilkesiyle yönetir, teknolojik gelişimlerle destekleriz.

İş sürekliliği yaklaşımı ile süreçlerimize yönelik riskleri ve fırsatları değerlendirir, sürdürülebilir kalite yönetimini güvence altına alırız.

Bilgi güvenliği yaklaşımı ile kurumsal ve kişisel bilgi varlığını gizlilik, bütünlük ve erişebilir olma boyutlarında değerlendirerek güvence altına alırız.

İş Sağlığı ve İş Güvenliği yaklaşımı ile iş kazası ve meslek hastalığına neden olabilecek etkenleri önceden tespit etmek ve en aza indirmek için risklerimizi yönetiriz.

Çevre yönetimi yaklaşımı ile faaliyetlerimizin çevresel etkilerini dikkate alır, çevresel sürdürülebilirliği hedefleriz.

Sürdürülebilirlik yaklaşımı ile varlıklarımızı ve kaynaklarımızı yaşam çevrim sürelerince etkinlik ve verimlilik ilkesiyle yönetiriz.

Sosyal sorumluluk yaklaşımı ile küresel ilkelerle çalışmayı hedefler ve paydaşlarımıza bu yönde örnek oluruz.

Bu çerçevede faaliyetlerimizle ilgili ulusal ve uluslararası tüm standartları referans alarak, dernek tüzüğümüzün 43. Maddesinde de belirtildiği üzere derneğimiz 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu, 5253 Sayılı Dernekler Kanunu ile Dernekler Yönetmeliği kapsamında görev, yetkiler ve sorumluluklarımızı yerine getirirken;  ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uyarak sistemin etkinliğini sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi, İlkelerimiz, değerlerimiz ve etik kurallarımız ışığında birlikte başarmayı ve bunun için gerekli kaynakları sağlamayı taahhüt ederiz.