Biz Kimiz?

Misyonumuz

Türk savunma, havacılık ve uzay sektörünün, yerlilik oranının arttırılması, henüz sahip olmadığı kritik teknolojilere kavuşturulması ve uluslararası rekabette üst seviyelere taşınması için üyelerinin teknolojik ve sektörel yetkinliklerini geliştirmek, üyeleri arasındaki işbirliğini destekleyerek güçlü bir ekosistem oluşturmaktır.

Vizyonumuz

Türk savunma, havacılık ve uzay sektörünü ulusal ve uluslararası alanda güçlendiren lider bir küme olmak

SAHA İstanbul Hakkında

Türkiye’nin milli gelirinin yarısını üreten İstanbul Sanayisinin, Katma Değeri yüksek, teknolojik ürünler üretmesi amacı ile Kuzey Marmara koridorunda faaliyet gösteren 65.000 sanayici firmamızın gücünü, kümelenerek, ortak bir sinerji yakalanması hedefi doğrultusunda, 2015 yılı Mart ayı içinde, 27 kurucu üyenin girişimleri ile SAHA İstanbul ~ Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği kurulmuştur. Küme merkez olarak Pendik’te bulunan Teknopark İstanbul’u seçmiştir.

Ancak ilerleyen süreçte çok hızlı bir büyüme kaydederek, Sırasıyla Deliklikaya Endüstri Bçlgesi DESB, Yıldız Teknik Üniversitesi İkitelli Teknopark, Teknopark Ankara-İvedik ve Gaziantep Sanayi odası SAHA İstanbul İrtibat Ofisleri açılmıştır.

Halen Türkiyenin bütün bölgelerinden üye alarak çok hızlı bir büyüme kaydeden SAHA İstanbul, bünyesindeki çeşitli sektörlerden ve şehirlerden  firma ve kamu ve vakıf üniversiteleriyle üniversiteleriyle Türkiye’nin ve üyesi olduğu Avrupa Havacılık Kümeleri Birliğinin en büyük kümelenmesi haline gelmiştir.

SAHA İstanbul bünyesinde SAHA İstanbul Teknoloji İktisadi İşletmesi'ni kurarak etkin faaliyetler icra etmek için altyapı oluşturmuştur.

2018 yılında ilk SAHA EXPO fuarını yerli bir fuar olarak başarıyla icra etmiş ve takip eden süreçte SAHA EXPO Fuarcılık A.Ş. yi kurmuştur. İki yılda bir icra edilecek Savunma Sanayi İhtisas Fuarı şeklinde uluslarası bir fuar olarak hem fiziki hem sanal ortamda devam edecektir. SAHA EXPO A.Ş. dünyanın ilk 3D Sanal Savunma Sanayi Fuarını gerçekleştirme başarısını göstermiştir. Kasım 2021 ayında hem fiziki hem sanal olmak üzere Dünyanın ilk hibrit Savunma Sanayisini yapma başarısını gösterecektir.

2019 yılında SAHA Akademiyi kurarak bünyesinde TÜBİTAK TÜSSİDE ile işbirliği içinde İstanbul, Ankara ve Gaziantep'de SAHA MBA eğitimlerine başlamışTIR. HALİHAZIRDA SAHA MBA dünyanın en prestijli programlarına denk içerik, araç ve yöntemlerle eğitimine devam etmektedir.

2020 yılında Dünya Sivil Havacılık Kalite Grubu - IAQG/Avrupa Sivil Havacılık Kalite Grubu-EAQG altında Milli Havacılık Endüstrisi Komitesi MİHENK'i kurarak Türkiye'yi Avrupa Sivil Havacılık Kalite mutfagına sokmuş ve TÜRKAK'ın yerli firmalarımızın AS 9100 belgesi vermesinin akreditasyonu yetkisini almasına zemin hazırlamıştır. 

2021 yılında SAHA GİRİŞİM'i kurarak Hazırlık Düzeyi 5 seviyesine gelmiş projelerin seri üretiminin sağlanabilmesi için yatırım almasına destek sağlayacak birim oluşturulmuştur. Projelerin yatırıma hazırlanma süreçleri ve doğru yatırımlar alarak sektöre ve ekonomiye kazandırılması hedeflenmektedir.

SAHA İstanbul bünyesinde projeler teknik komiteler altındaki proje grupları tarafından yürütülmektedir. Bu projeler ülkenin henüz sahip olmadığı teknolojileri kazanma maksatlı olabileceği gibi, mevcut ve fakat farklı sektörlere ait yeteneklerin konsolide edilerek özgün konseptlerde yeni ürünler geliştirme şeklinde de olabilmektedir.

Bunun yanısıra yine komiteler bünyesinde yürütülen Ur-Ge projeleri ile farklı üretim sektörlerinin ihracatını geliştirici gayretler yürütülmektedir.

Firmalarımızın savunma, sivil havacılık ve uzay projelerinde daha fazla yer almalarını temin etmek adına yeteneklerini bilinir kılmak, onlara pazar geliştirici gayretlerde bulunmak, parça, komponent, alt sişstem üreticilerini sistem ve platform üreticileri arasında işbirliğini geliştirmektedir.

Savunma Sanayiinin her dalında, havacılık ve uzay sanayiinde firmalarımızı yönlendirmek, bilgilendirmek ve onlara rehberlik etmek suretiyle kümelenmeler oluşturmak, böylece milli üretim yetenek ve kapasitemizi artırma idealinden hareketle firmalarımıza, ilgili kamu otoritelerine, bilim ve araştırma kurumlarına ve üniversitelerimize destek sağlamaktadır.

Çalışma Konularımız 

 • Üyeleri arasındaki iş birliğini artırmak ve ortak projeler yürütülmesi için altyapı oluşturmak, üretilen projelerden firmaları haberdar etmek
 • Henüz yurt içinde üretimi olmayan kritik sistemlerin/malzemelerin yerli imkân ve milli teknolojilerle üretimi için yetenek ve altyapı ihtiyaçlarına yönelik proje bazlı iş birlikleri oluşturmak
 • İhtiyaçların yerli ve milli imkanlar ile karşılanması amacı ile üye firmaları veya yetkin üye olmayan sanayi kuruluşları bir araya getirmek, konsorsiyum şirketleri kurmak
 • Teknik Komiteler oluşturarak savunma sanayinde kurum ve kuruluşların teknik, teknolojik ve işletme problemlerine çözüm getirecek tedbir ve çarelerin tespit etmek,
 • Firmaların ihtiyaç duyduğu parça ve ürün üretimleri, yazılımlar, kalite belgeleri gibi çeşitli alanlarda milli çözümler üreterek dışa bağımlılığını azaltmak,
 • Ulusal ya da Uluslararası projelere katılabilmeleri için, proje hazırlama ve katılımları aşamalarında, üyelerine ihtiyaç duyacakları her türlü desteği vermek,
 • Savunma ve Havacılıkla ilgili tüm devlet ve sivil kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yaparak, üyelerinin Savunma, Havacılık ve Uzay Projelerinde yer almalarını koordine etmek,
 • Üyelerinin yenilik ve Ar-Ge çalışmalarını güçlendirmek için kamu destek ve teşviklerinden etkin şekilde faydalanmasını sağlamak
 • Üye firmaların uygulama ve deneyimlerinin paylaşımı için platformlar geliştirmek
 • Yurt içi ve yurt dışı firmalarla talepleri doğrultusunda, üyesi bulunan imalatçı firmayı tanıştırmak ve gerektiğinde üyeleri için teminat ve referans temin etmek,
 • Savunma, Havacılık ve Uzay alanında mevzuat boşluğunu belirlemek ve boşluğun doldurulmasına katkıda bulunmak,
 • Üniversitelerin sahip olduğu teknik bilginin ticarileşmesi için sanayiye aktarımını organize etmek,
 • Resmi mercilerin derneğe verdiği, dernekle ilgili görevleri yerine getirmek,
 • Sektörün insan kaynağını güçlendirmek için "SAHA AKADEMİ"yi kurmak ve yönetimini sağlamak,
 • Sektör insan kaynağı envanterini kurmak ve geliştirmek için ilgili yurt içi ve yurt dışı eğitim kurumları ile iş birliği kurmak,
 • Sürekli eğitim için; çalışma programları, eğitimler ve destekleyici çalışmalar organize etmek, sektörün ihtiyacını karşılayacak nitelikli eleman yetiştirilmesine destek sağlamak,
 • Üyelerin rekabet gücünü artırmaya yönelik kurumsallaşma, finans yönetimi, kalite yönetimi, maliyet yönetimi, süreç yönetimi, pazarlama faaliyetleri gibi çeşitli konularda eğitim, bilgi ve tecrübelerini yükseltmek için faaliyetlerde bulunmak,
 • Üyelerimizin ve paydaş kurumların gerçekleştirdiği webinar ve çevrimiçi eğitimleri yayınlayarak organizasyonunu sağlamak,
 • Üretimin standartlara uygun olmasını sağlayacak tedbirleri tespit ile bunları üyelerinin istifadesine sunmak, uyulmasını sağlamak,
 • Üretim standartların hazırlanmasında ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği temin etmek,
 • Ortak Test ve Belgelendirme Merkezleri kurmak,
 • Savunma sanayi alanında üyelerinin uluslararası kalite ve sertifikasyon sahipliğini arttırmak,
 • Savunma, havacılık ve uzay sektörlerindeki teknolojik ürünlerde milli standartlar geliştirilmesine yönelik katkı sunmak,
 • Siber güvenlik platformu oluşturarak; Siber güvenlik ürünleri geliştiren firmalara tasarım ve çözüm destekleri sağlamak,
 • Güvenlik teknolojileri üreticisi firmaların ürünlerinin içerik ve kalitesinin artırılması sağlamak ve sektörün ihtiyacı olan uzun dönem insan kaynağı sağlamak,
 • SAHA Girişim Merkezi Kurarak; Savunma sanayi firmalarını ihtiyaçları doğrultusunda teknoloji sahibi girişimcilerle eşleştirilerek, geliştirilecek çözümlerin ulusal-uluslararası pazarlara hızlı bir şekilde girebilmesini sağlamak
 • Ülkemizde ve dünyada Savunma, Havacılık ve Uzay Sektöründe faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar ile iş birlikleri başlatmak ve geliştirmek,
 • Uluslararası düzeyde ortak projeler yürütmek, teknoloji transferi ve ortak yatırım konularında birlikte çalışmak,
 • SAHA EXIM Projesi ile üyelerinin Savunma Sanayi’nde ihracat için gerekli eşikleri hatasız ve düşük maliyetli bir şekilde atlamasını sağlayarak ürün ya da hizmetlerini ihraç etmelerini sağlamak,
 • İhracat finansmanı için üyelerine danışmanlık hizmeti vermek ve pazarlama faaliyetleri için altyapı oluşturmak,
 • Dernek üyelerinin ortak ihtiyaçlarını daha uygun şartlarda temin etmesine yönelik çalışmalar yapmak, iş birlikleri geliştirmek,
 • Üretim maliyetlerini düşürmeye yönelik ortak satın alma platformları oluşturmak ve bunlar için gerekli faaliyetleri yürütmek,
 • EYDEP Programı ile; firmaların savunma sanayi içerisinde yer alabilmeleri için gerekli olan yetkinlikleri değerlendirmek ve firmaların gerektiği taktirde tedarik zincirinde zayıf halka olmalarını engellemek, firmaların zayıf yönlerin giderilmesine yönelik destekler sağlamak
 • UR-GE Projeleri ile firmalarının ürünlerine yurt dışından talep oluşturulması için ve firmalarının Uluslararası Alanda Rekabetçiliğinin Gelişmesi ve Gerekli Kalifikasyon Düzeyine Erişmeleri için Devlet Desteğini sağlamak,
 • SAHA EXPO’yu kurarak; savunma, havacılık, denizcilik ve uzay sanayine yönelik üretim yapan ana platform üreticilerinin, tedarikçilerin ve bu sektörlerde tedarikçi olarak yer almak isteyen firmaların bir araya geldiği bir platform oluşturmak
 • Üyelerini yurt içi ve yurt dışı ilgili organizasyonlarda temsil etmek, Ulusal/Uluslararası fuarlara katılmak, düzenlemek ve bunlara katılımları için üyelerini teşvik etmek,
 • Türkiye genelinde üyelerin Savunma ve Havacılık Teknolojileri, Ürünleri, Hizmeti ve Cihaz/Malzemeleri olmak üzere, ulusal ve uluslararası pazarlarda tanıtıcı ve rekabet gücünü artırıcı çalışmalarda bulunmak,
 • Üyelerin tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin yenilikçi, etkin, kaynak oluşturan ve sürdürülebilir olması için, tanıtım çalışmaları yapmak,
 • Üye ana yükleniciler, KOBİ ve yan sanayicilerin başarısını takip etmeye yönelik kriterlerin belirleneceği "Başarı Endeksi" Modelini oluşturmak ve uygulamak

Kurumsal Değerlerimiz

 • Yerli ve Milli Olmak: Savunma, havacılık ve uzay sektörlerinde gerekli ürün ve hizmetlere yönelik, iş birliği ihtiyaçlarının tespitinden, gerçekleştirilmesi aşamasına kadar yerli ve milli paydaşlarla çözüm üretme yaklaşımını benimser.
 • Sürdürülebilir Olmak: SAHA İstanbul, faaliyetleri çerçevesinde gerekli ihtiyaçların tespitinden, gerçekleştirilmesi aşamasına kadar toplum sağlığı ve güvenliği ile çevreye olan etkileri dikkate alır, çevresel ve sosyal standartların geliştirilmesine destek olmayı benimser.
 • Birlikte Çalışmak: SAHA İstanbul ekibi ve üyeleri, her işin bugün olduğundan daha verimli yapılacağına inanır, hedeflerini gerçekleştirmek ve geleceği paylaşmak için bir olur.
 • Bilimsel Olmak: Savunma, havacılık ve uzay sektörlerinde gerekli ürün ve hizmetlere yönelik iş birliği projelerinde, bilimsel kanıta dayalı, araştırma, analiz ve müdahale yaklaşımlarını benimser.
 • Yenileşimci Düşünmek: SAHA İstanbul tüm çalışmalarında sürekli gelişime ve değişime açık olmak, farklı ihtiyaçlara yenilikçi çözümler üretmek ve düşünülmeyeni düşünmek yaklaşımını benimser.

Kurumsal Yönetim Politikamız

Savunma, havacılık ve uzay sektörlerinde gerekli ürün ve hizmetlere yönelik, iş birliği ihtiyaçlarının tespitinden, gerçekleştirilmesi aşamasına kadar yerli ve milli paydaşlarla çözüm üretmek için;

 • Stratejik yönetim yaklaşımı ile gelecek hedeflerimizi planlar, paydaşlarımızın aktif desteği ile bu hedeflerimize ulaşırız.
 • Öğrenen ve gelişen organizasyon yaklaşımı ile çalışanlarımıza ve üyelerimize yetkinliklerini geliştirmeleri yönünde liderlik eder; başarılarını tanır, takdir eder ve ödüllendiririz.
 • Etkin paydaş yönetimi yaklaşımı ile tedarikçi ve iş birliklerimizle karşılıklı faydaya yönelik ilişkiler kurar ve geliştiririz.
 • Üye deneyimi yönetimi yaklaşımı ile üyelerimizin beklentilerini adillik, tarafsızlık ve gizlilik ilkesi ile değerlendirir, olumlu deneyimlerini arttırmaya yönelik çözümler geliştiririz.
 • Sürekli gelişim yaklaşımı ile süreçlerimizi etkinlik ve verimlilik ilkesiyle yönetir, teknolojik gelişimlerle destekleriz.
 • İş sürekliliği yaklaşımı ile süreçlerimize yönelik riskleri ve fırsatları değerlendirir, sürdürülebilir kalite yönetimini güvence altına alırız.
 • Bilgi güvenliği yaklaşımı ile kurumsal ve kişisel bilgi varlığını gizlilik, bütünlük ve erişebilir olma boyutlarında değerlendirerek güvence altına alırız.
 • İş Sağlığı ve İş Güvenliği yaklaşımı ile iş kazası ve meslek hastalığına neden olabilecek etkenleri önceden tespit etmek ve en aza indirmek için risklerimizi yönetiriz.
 • Çevre yönetimi yaklaşımı ile faaliyetlerimizin çevresel etkilerini dikkate alır, çevresel sürdürülebilirliği hedefleriz.
 • Sürdürülebilirlik yaklaşımı ile varlıklarımızı ve kaynaklarımızı yaşam çevrim sürelerince etkinlik ve verimlilik ilkesiyle yönetiriz.
 • Sosyal sorumluluk yaklaşımı ile küresel ilkelerle çalışmayı hedefler ve paydaşlarımıza bu yönde örnek oluruz.

Bu çerçevede ulusal ve uluslararası tüm standartları referans alarak, İlkelerimiz, değerlerimiz ve etik kurallarımız ışığında birlikte başarmayı ve bunun için gerekli kaynakları sağlamayı taahhüt ederiz.

KALİTE POLİTİKAMIZ

Savunma, havacılık ve uzay sektörlerinde faaliyet gösteren ya da gösterme niyetinde olan Türk veya Yabancı Savunma, Havacılık ve Uzay Sektörü Sanayicilerine; mesleki, sosyal, teknik ve ekonomik yönlerden rehberlik etmek, ülke havacılığının gelişmesine, yüksek teknoloji sivil ve askeri Savunma, Havacılık ve Uzay Sektöründe dünya pazarlarında kalite, standart ve maliyet yönünden rekabet gücü üstün mamül üretimi hedefinin gerçekleştirilmesine, savunma sanayinde ülke içinde yerli katkı payının arttırılmasına ve dış pazarlarda ihracat imkanı oluşturulmasına katkıda bulunmak, iç piyasada savunma, havacılık ve uzay sektöründe Türkiye'nin katılmış olduğu ortak üretim programlarında ülkemize yatırımların ve üretim teknolojilerinin kazandırılması için her türlü girişimlerde bulunmak, mevcut sektör temsilcilerinin yeni ürünler ve metotlar geliştirmesine destek olmak, Savunma, Havacılık ve Uzay konularında teknik eğitim veren kurumları desteklemek ve üyeleri arasındaki dayanışmayı sağlamak için;

 • Stratejik yönetim yaklaşımı ile gelecek hedeflerimizi planlar, paydaşlarımızın da aktif desteği ile bu hedeflerimize ulaşırız.
 • Öğrenen ve gelişen organizasyon yaklaşımı ile çalışanlarımıza ve üyelerimize yetkinliklerini geliştirmeleri yönünde liderlik eder; başarılarını tanır, takdir eder ve ödüllendiririz.
 • Üye firmalarımızın insan kaynağını geliştirme gayretlerine destek olmak içinihtiyaç duyulan bazı eğitimleri SAHA Akademi altında veririz.
 • Üye firmalarımızın Ar-Ge yatırımlarının nihai ürüne dönüşmesi ve pazara girmesi için yatırım hızlandırma birimleri ve alt yapıları oluştururuz.
 • SAHA İstanbul üye firmaları tarafından geliştirilen Savunma Havacılık ve Uzay ürünlerinin yerli ve yabancı alıcılar ile buluşmasını sağlar, üye firmalarımızın birbirleri ile işbirlikleri geliştirmek maksadıyla sanal ve fiziki fuar organizasyonları düzenleriz.
 • Üye firmalarımızın yeteneklerini birleştirerek alt sistem ve sistem bazında mili ürünlerin geliştirilmesi sağlarız.
 • Türkiye’de üretilemeyen ve kritiklik arz eden teknolojilerin ya da ürünlerin geliştirilmesi için firmaların ve akademik birimlerin alt yapılarını değerlendiririz.
 • Üniversite ve sanayi işbirliğini geliştirmek için uygun platformlar oluştururuz.
 • Etkin paydaş yönetimi yaklaşımı ile danışmanlık ve tedarikçi iş birliklerimizle karşılıklı faydaya yönelik ilişkiler kurar ve geliştiririz.
 • Üye deneyimi yönetimi yaklaşımı ile üyelerimizin beklentilerini adillik, tarafsızlık ve gizlilik ilkesi ile değerlendirir, olumlu deneyimlerini arttırmaya yönelik çözümler geliştiririz.
 • Sürekli gelişim yaklaşımı ile süreçlerimizi etkinlik ve verimlilik ilkesiyle yönetir, kendimizin ve üye firmalarımızın kurumsallaşmasını destekleriz.
 • Bilgi güvenliği yaklaşımı ile kurumsal ve kişisel bilgi varlığını gizlilik, bütünlük ve erişebilir olma boyutlarında değerlendirerek güvence altına alırız.

Bu çerçevede Dernek tüzüğümüzün 43. Maddesinde de belirtildiği üzere derneğimiz 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu, 5253 Sayılı Dernekler Kanunu ve Dernekler Yönetmeliği kapsamında görev ve yetkiler ile sorumluluklarını yerine getirirken, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uyarak, etkinliğini sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi kalite politikası olarak belirlemiştir.

 

                                                                                                                                                                      

 

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu