Biz Kimiz?

Misyonumuz

Türk savunma, havacılık ve uzay sektörünün, yerlilik oranının arttırılması, henüz sahip olmadığı kritik teknolojilere kavuşturulması ve uluslararası rekabette üst seviyelere taşınması için üyelerinin teknolojik ve sektörel yetkinliklerini geliştirmek, üyeleri arasındaki işbirliğini destekleyerek güçlü bir ekosistem oluşturmaktır.

Vizyonumuz

Türk savunma, havacılık ve uzay sektörünü ulusal ve uluslararası alanda güçlendiren lider bir küme olmak

SAHA İstanbul Hakkında

Türkiye’nin milli gelirinin yarısını üreten İstanbul Sanayisinin, Katma Değeri yüksek, teknolojik ürünler üretmesi amacı ile Kuzey Marmara koridorunda faaliyet gösteren 65.000 sanayici firmamızın gücünü, kümelenerek, ortak bir sinerji yakalanması hedefi doğrultusunda, 2015 yılı Mart ayı içinde, 27 kurucu üyenin girişimleri ile SAHA İstanbul ~ Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği kurulmuştur. Küme merkez olarak Pendik’te bulunan Teknopark İstanbul’u seçmiştir.

Ancak ilerleyen süreçte çok hızlı bir büyüme kaydederek, Sırasıyla Deliklikaya Endüstri Bçlgesi DESB, Yıldız Teknik Üniversitesi İkitelli Teknopark, Teknopark Ankara-İvedik ve Gaziantep Sanayi odası SAHA İstanbul İrtibat Ofisleri açılmıştır.

Halen Türkiyenin bütün bölgelerinden üye alarak çok hızlı bir büyüme kaydeden SAHA İstanbul, bünyesindeki çeşitli sektörlerden ve şehirlerden  firma ve kamu ve vakıf üniversiteleriyle üniversiteleriyle Türkiye’nin ve üyesi olduğu Avrupa Havacılık Kümeleri Birliğinin en büyük kümelenmesi haline gelmiştir.

SAHA İstanbul bünyesinde SAHA İstanbul Teknoloji İktisadi İşletmesi'ni kurarak etkin faaliyetler icra etmek için altyapı oluşturmuştur.

2018 yılında ilk SAHA EXPO fuarını yerli bir fuar olarak başarıyla icra etmiş ve takip eden süreçte SAHA EXPO Fuarcılık A.Ş. yi kurmuştur. İki yılda bir icra edilecek Savunma Sanayi İhtisas Fuarı şeklinde uluslarası bir fuar olarak hem fiziki hem sanal ortamda devam edecektir. SAHA EXPO A.Ş. dünyanın ilk 3D Sanal Savunma Sanayi Fuarını gerçekleştirme başarısını göstermiştir. Kasım 2021 ayında hem fiziki hem sanal olmak üzere Dünyanın ilk hibrit Savunma Sanayisini yapma başarısını gösterecektir.

2019 yılında SAHA Akademiyi kurarak bünyesinde TÜBİTAK TÜSSİDE ile işbirliği içinde İstanbul, Ankara ve Gaziantep'de SAHA MBA eğitimlerine başlamıştır. Halihazırda SAHA MBA dünyanın en prestijli programlarına denk içerik, araç ve yöntemlerle eğitimine devam etmektedir.

2020 yılında Dünya Sivil Havacılık Kalite Grubu - IAQG/Avrupa Sivil Havacılık Kalite Grubu-EAQG altında Milli Havacılık Endüstrisi Komitesi MİHENK'i kurarak Türkiye'yi Avrupa Sivil Havacılık Kalite mutfagına sokmuş ve TÜRKAK'ın yerli firmalarımızın AS 9100 belgesi vermesinin akreditasyonu yetkisini almasına zemin hazırlamıştır. 

2021 yılında SAHA GİRİŞİM'i kurarak Hazırlık Düzeyi 5 seviyesine gelmiş projelerin seri üretiminin sağlanabilmesi için yatırım almasına destek sağlayacak birim oluşturulmuştur. Projelerin yatırıma hazırlanma süreçleri ve doğru yatırımlar alarak sektöre ve ekonomiye kazandırılması hedeflenmektedir.

SAHA İstanbul bünyesinde projeler teknik komiteler altındaki proje grupları tarafından yürütülmektedir. Bu projeler ülkenin henüz sahip olmadığı teknolojileri kazanma maksatlı olabileceği gibi, mevcut ve fakat farklı sektörlere ait yeteneklerin konsolide edilerek özgün konseptlerde yeni ürünler geliştirme şeklinde de olabilmektedir.

Bunun yanısıra yine komiteler bünyesinde yürütülen Ur-Ge projeleri ile farklı üretim sektörlerinin ihracatını geliştirici gayretler yürütülmektedir.

Firmalarımızın savunma, sivil havacılık ve uzay projelerinde daha fazla yer almalarını temin etmek adına yeteneklerini bilinir kılmak, onlara pazar geliştirici gayretlerde bulunmak, parça, komponent, alt sistem üreticilerini sistem ve platform üreticileri arasında işbirliğini geliştirmektedir.

Savunma Sanayiinin her dalında, havacılık ve uzay sanayiinde firmalarımızı yönlendirmek, bilgilendirmek ve onlara rehberlik etmek suretiyle kümelenmeler oluşturmak, böylece milli üretim yetenek ve kapasitemizi artırma idealinden hareketle firmalarımıza, ilgili kamu otoritelerine, bilim ve araştırma kurumlarına ve üniversitelerimize destek sağlamaktadır.

Çalışma Alanlarımız

2015 yılından beri savunma, havacılık ve uzay sektörlerinde faaliyet gösteren SAHA İstanbul, sektörün en büyük kümesi olarak bünyesinde yer alan güçlü ana yüklenicileri, KOBİ ve yan sanayicileri ile üyelerinin rekabet güçlerini ve yeteneklerini daha da ileri seviyeye taşıyarak sektörü yerli imkân ve milli teknolojilere dayalı ürün ve hizmetlerle güçlendirmeyi hedeflemektedir. Bu kapsamda ana çalışma alanlarımız;

  • Üyelerinin Kurumsal Kapasitelerini Geliştirmek
  • Üyeleri Arasında İşbirliğini Artırmak
  • Üyelerinin Rekabet Gücünü Artırmak
  • Kamu Kurumları ve STK'lar ile İlişki Geliştirmek
  • Ar-Ge ve Yenilikçilik Çalışmalarını Desteklemek

Kurumsal Değerlerimiz

  • Yerli ve Milli Olmak: Savunma, havacılık ve uzay sektörlerinde gerekli ürün ve hizmetlere yönelik, iş birliği ihtiyaçlarının tespitinden, gerçekleştirilmesi aşamasına kadar yerli ve milli paydaşlarla çözüm üretme yaklaşımını benimser.
  • Sürdürülebilir Olmak: SAHA İstanbul, faaliyetleri çerçevesinde gerekli ihtiyaçların tespitinden, gerçekleştirilmesi aşamasına kadar toplum sağlığı ve güvenliği ile çevreye olan etkileri dikkate alır, çevresel ve sosyal standartların geliştirilmesine destek olmayı benimser.
  • Birlikte Çalışmak: SAHA İstanbul ekibi ve üyeleri, her işin bugün olduğundan daha verimli yapılacağına inanır, hedeflerini gerçekleştirmek ve geleceği paylaşmak için bir olur.
  • Bilimsel Olmak: Savunma, havacılık ve uzay sektörlerinde gerekli ürün ve hizmetlere yönelik iş birliği projelerinde, bilimsel kanıta dayalı, araştırma, analiz ve müdahale yaklaşımlarını benimser.
  • Yenileşimci Düşünmek: SAHA İstanbul tüm çalışmalarında sürekli gelişime ve değişime açık olmak, farklı ihtiyaçlara yenilikçi çözümler üretmek ve düşünülmeyeni düşünmek yaklaşımını benimser.

Kalite Yönetim Politikamız

Türk savunma, havacılık ve uzay sektörlerinde gerekli ürün ve hizmetlere yönelik, iş birliği ihtiyaçlarının tespitinden, gerçekleştirilmesine kadar yerli ve milli çözümler üretmek için tüm paydaşlarımızın katılımıyla;

Stratejik yönetim yaklaşımı ile gelecek hedeflerimizi planlar, stratejik süreç yönetimiyle bu hedeflerimize ulaşırız.

Öğrenen ve gelişen organizasyon yaklaşımı ile çalışanlarımıza ve üyelerimize yetkinliklerini geliştirmeleri yönünde liderlik eder; başarılarını tanır, takdir eder ve ödüllendiririz.

Etkin ve verimli paydaş yönetimi yaklaşımı ile paydaşlarımızla karşılıklı faydaya yönelik ilişkiler kurar ve geliştiririz.

Üye deneyimi yönetimi yaklaşımı ile üyelerimizin beklentilerini adillik, tarafsızlık ve gizlilik ilkesi ile değerlendirir, kurumsal ve sektörel deneyimlerini olumlu yönde Artırmak için çözümler geliştiririz.

Sürekli gelişim yaklaşımı ile süreçlerimizi etkinlik ve verimlilik ilkesiyle yönetir, teknolojik gelişimlerle destekleriz.

İş sürekliliği yaklaşımı ile süreçlerimize yönelik riskleri ve fırsatları değerlendirir, sürdürülebilir kalite yönetimini güvence altına alırız.

Bilgi güvenliği yaklaşımı ile kurumsal ve kişisel bilgi varlığını gizlilik, bütünlük ve erişebilir olma boyutlarında değerlendirerek güvence altına alırız.

İş Sağlığı ve İş Güvenliği yaklaşımı ile iş kazası ve meslek hastalığına neden olabilecek etkenleri önceden tespit etmek ve en aza indirmek için risklerimizi yönetiriz.

Çevre yönetimi yaklaşımı ile faaliyetlerimizin çevresel etkilerini dikkate alır, çevresel sürdürülebilirliği hedefleriz.

Sürdürülebilirlik yaklaşımı ile varlıklarımızı ve kaynaklarımızı yaşam çevrim sürelerince etkinlik ve verimlilik ilkesiyle yönetiriz.

Sosyal sorumluluk yaklaşımı ile küresel ilkelerle çalışmayı hedefler ve paydaşlarımıza bu yönde örnek oluruz.

Bu çerçevede faaliyetlerimizle ilgili ulusal ve uluslararası tüm standartları referans alarak, dernek tüzüğümüzün 43. Maddesinde de belirtildiği üzere derneğimiz 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu, 5253 Sayılı Dernekler Kanunu ile Dernekler Yönetmeliği kapsamında görev, yetkiler ve sorumluluklarımızı yerine getirirken;  ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uyarak sistemin etkinliğini sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi, İlkelerimiz, değerlerimiz ve etik kurallarımız ışığında birlikte başarmayı ve bunun için gerekli kaynakları sağlamayı taahhüt ederiz.

                                                                                                                                                                      

 

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu