MAKALE Savunma Harcamalarının İktisadi Büyümeye Etkisi

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of the Institute of Social Sciences Sayı Number 10, Sonbahar Autumn 2012, 1-30

SAVUNMA HARCAMALARININ İKTİSADİ BÜYÜMEYE ETKİSİ – The Effect of Defense Expenditures on Economic Growth

Özet

Devletlerin gerek ülke içerisinde gerekse ülke dışında güvenli bir gelecek sağlayabilmeleri açısından savunma hizmetleri vazgeçilmez bir olgudur. Egemenliklerini ve bağımsızlıklarını sağlamaları için dış ve iç tehditlere karşı savunma hizmetlerini güçlendirmeleri gerekmektedir. Bu hizmetlerin sağlanabilmesi amacıyla devletler bütçelerinden savunma harcamaları adı altında bir miktar ayırmaktadırlar. Savunma harcamaları ülkelerin ekonomilerinde önemli bir paya sahip olmaktadır. Bütçelerdeki savunma harcamaları kaleminin fazlalığı diğer kalemleri de etkilemektedir. Bu çalışmada ülkelerin savunma harcamalarına yönelme sebepleri ve savunma harcamalarının ekonomik kalkınmalarına etkisi incelenmeye çalışılmıştır. Ayrıca savunma harcamalarını kamu harcamaları içindeki yeri ve önemi irdelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Savunma Harcamaları, Büyüme

Abstract

Defense services are indispensable phenomena for the states to be able to provide a safe future both inside and outside the country. They have to improve their defense services against the internal and external threats to sustain their sovereignty and independence. In order to provide these services, states allocate some amount of money under the name of “defense expenditures” from their budgets. Defense expenditures have an important part in countries’ economies. The excess of defense expense items in budgets affects other expense items. In this study, the reasons for the countries’ attitudes towards defense expenditures and the effects of these expenditures on the economic development have been tried to deal with. The importance and place of defense expenditures for the public expenditures have also been investigated.

Keyword: Defense Expenditures, Growth

Makalenin tamamını PDF olarak okuyun.